Coaching

Coaching er en prosessmetode som inkluderer samtaler, handling og oppfølging.
Den har til hensikt å bevisstgjøre, motivere og inspirere enkeltmennesker, grupper
og organisasjoner til å nå mål eller komme videre ut fra egne premisser og ståsted.

I coaching-prosessen står håndtering av indre og ytre faktorer, mestring, egen-
vurdering og kontroll over egen situasjon sentralt.

Coaching endrer ikke vanskelighetsgraden på jobben eller i privatlivet, men endrer
åpenbart vår oppfatning av hvordan vi mestrer den. Dermed kan coaching bringe oss
inn i en positiv spiral hvor følelsen av å mestre gjør at en del negative opplevelser
forsvinner.

Coaching av grupper og bedrifter

Coaching kan hjelpe ledere og medarbeidere til å se på hverdagen sin med nye
øyne, og sammen kan man tilrettelegge for en positiv jobbopplevelse ved å ut-
forme klare roller, ansvarsområder, mål og program for oppfølging. Coaching
innebærer også å arbeide for å luke bort forstyrrende elementer som hindrer
den enkelte i å jobbe effektivt. Videre også arbeide med å skape et sosialt miljø
som både ledere og medarbeidere opplever som støttende.

Coaching og intuisjon

Intuisjon er et viktig verktøy i coaching fordi det er personen selv som må finne
svarene sine og eventuelt nye veier videre. Intuisjon og fakta er et godt beslutnings-
grunnlag. Evnen til å ta gode beslutninger er en av de viktigste suksessfaktorene for
å nå mål og sikre seg en god fremtid. Intuisjonen hjelper deg til å bli bevisst på når
du skal handle. Riktig «timing» er helt avgjørende for å maksimere resultatet.

Intuisjonsskolen 2014